Партньори

Ямболската търговско-промишлена палата (ЯТПП) е независима, доброволна организация, с нестопанска цел, на бизнес сферата в региона на Ямбол и има цели и задачи да подкрепя, популяризира, представлява и защитава икономическите интереси на бизнеса в региона – индустриалисти, производители, търговци. ЯТПП има 136 редовни и 960 асоциирани членове и всички те работят заедно. ЯТПП е една от най-големите и с най-голям капацитет сред регионалните палати в България. ЯТПП има 7 експерти, работещи на пълно работно време и повече от 30 експерти, работещи на непълно работно време, според спецификата върху, която работи. За 30-те години от своето създаване, ЯТПП успешно навлезе в обществения и социален живот на региона, като оказва положително влияние и промяна, сред своите членове, партньори и граждани.

ЯТПП е домакин на европейските мрежи – EUROPE DIRECT и EEN. EEN – мрежа за предприятия, информация и иновации. Основният акцент в дейността на мрежата е популяризиране и ускорено въвеждане на иновации сред предприятията. „EUROPE DIRECT“ – основните акценти на тази мрежа са разпространението на информация за ЕС сред гражданите и организиране на форуми, презентации, семинари и обучения на европейска тематика.

ЯТПП работи много интензивно в областта на подготовката, управлението и изпълнението на Европейски проекти, по програмите – трансгранично сътрудничество България-Турция, програма за развитие на селските райони, ОП-Административен капацитет, ОП-Развитие на човешките ресурси, Съвместна оперативна програма Черно море. До момента ЯТПП е подготвила и реализирала успешно над 60 проекта, като за 23 от тях ЯТПП е работила като водещ партньор.

ЯТПП има собствен лицензиран център за професионално обучение с 32 професии и 37 специалности. Всяка година има около 1200 души, които получават дипломи за завършване на различен курс за професионално обучение.

Като социален партньор, ЯТПП е постоянен и конструктивен участник в публичните съвети на общините в региона – съвет за социално партньорство, съвет за социално-икономическо развитие, други целеви съвети в областта, за развитието на града и региона.

Организацията работи за повишаване на конкурентоспособността, компетентността, уменията и знанията на местните фирми и предприемачи, като ги информира за актуални икономически и социални теми чрез семинари, обучителни курсове, кръгли маси, дискусионни форуми и др. ЯТПП осигурява лесен и бърз достъп до компетентна и актуална информация и съвети относно възможностите и административните изисквания, необходими за стартиране на нов бизнес и / или развитие на съществуващ. ЯТПП предоставя голямо разнообразие от услуги за бизнес подкрепа – финансови въпроси, ИТ, екологични проблеми, еко-енергия, публично-частни отношения, стандарти за качество и управление, разработване и управление на проекти, неформални инициативи за обучение, бизнес мрежи, менторство и др.

 

Лице/а за контакт Даниела Илчева
Адрес България, Ямбол 8600, ул. Г.С Раковски“ No 1
Tел. 0035946662939
Факс N/A
Електронна поща yccibg@gmail.com
Страница в интернет http://www.yccibg.com/

 

 

Militos Consulting SA (оперира от 19 години) е уникална, динамична и 360 ° иновативна консултантска фирма, със силен европейски профил, международен опит и много отличия в предоставянето на интегрирани и новаторски консултантски услуги, в широк спектър от области, включително създаване на он-лайн игри и цифрови приложения, получаване на нови умения, обучение по предприемачество, професионално образование и обучение (ПОО), комуникации, изграждане на общности и мерки за осведоменост, управление на събития, социални иновации, култура и др.

С опит от 60 финансирани от ЕС проекти и дейности, като водещ партньор или партньор, Militos има солиден опит в управлението на мащабни и сложни проекти, както и в задълбочено разбиране на европейските политики. Militos има опит в концептуализацията, разработването и функционирането на нови и устойчиви схеми за предприемачество, методологии за обучение на обучители, интерактивни инструменти за електронно обучение, онлайн игри и мобилни приложения.

Militos притежава богат опит в мобилизирането на общности, изграждането и активирането на мрежи,подготовката, управлението и изпълнението на важни събития и мащабни кампании.

Като цяло, през последните 7 години, Militos организира над 185 многоизмерни събития и кампании за разпространение, с повече от 65 000 участници, като е получил много отличия за качеството на своите услуги, иновативното съдържание, влиянието, ефективността и въздействието на своите комуникационни дейности , включително 2 европейски награди ( от DG AGRI), а именно – специалната публична награда за ОСП, за най-широк обхват в Европа (1-во място) и наградата за иновативна комуникация в ОСП на ЕС (3-то място) за проекта Farmup!, относно насърчаването на агропредприемачеството. Militos притежава мултидисциплинарен екип от 10 души, широка мрежа от външни експерти и повече от 350 полезни взаимодействия по целия свят.

 

Лице/а за контакт Kyriakos Lingas
Адрес 335 Acharnon str., 11145 Athens, Greece
Tел. +30 210 6772129
Факс +30 210 6772116
Електронна поща lingas@militos.org
Страница в интернет www.militos.org

 

 

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия  – Русе е регистриран през януари 1996 г. като неправителствена организация с нестопанска цел. Основната мисия на БЦП МСП-Русе е да подпомага с всички възможни средства бизнеса в Северен Централен регион – особено малките и средни предприятия, и да стимулира тяхното развитие, както и да координира, обхваща и допълва дейността на всички организации и структури, подпомагащи малките и средни предприятия и да установява контакти на местно, национално и международно ниво.

БЦП МСП насърчава контактите, ориентирани към постоянна комуникация между организациите и структурите в помощ на бизнеса на местно ниво, както и между тях и подобни на тях в други региони на страната и чужбина. Той играе важна роля за улесняване на връзките между малките и средни предприятия и споменатите структури и организации относно дефинирането на проблемите, предоставяне на информация и ориентиране към подходяща структура или решаване на проблема в самия Бизнес Център, ако той е в неговите компетенции.

БЦП МСП подпомага МСП чрез предоставяне на съвети, консултации и напътствия, търсене на възможности за достъп до финансиране и подкрепа за интернационализация. Той е домакин на една от точките на Enterprise Europe Network в България. Бизнес центърът координира международната работна група на Европейската стратегия за Дунавския регион по ПО9 за Творчество и Предприемачество. Организацията е инициатор и разработчик на Регионалната стратегия за интелигентна специализация на Северен централен регион на България и е член на регионални консултативни групи и комитети, свързани с развитието на икономическата среда и с подкрепата за развитието на иновации.

Членство:

 1. Член на Ръководна група по Дунавската стратегия за Приоритетна област 8 “Подкрепа за конкурентоспособността на предприятията, включително развитие на клъстери”;
 2. Член на Ръководна група по Дунавската стратегия за Приоритетна област 9 “Инвестиции в хора и умения”;
 3. Член на Секторна група „Туризъм и културно наследство” на Enterprise Europe Network;
 4. Член на Секторна група „Творчески индустрии” на Enterprise Europe Network.

 

Лице/а за контакт Илиана Драганова и Ивайло Христофоров
Адрес България, Русе 7000, ул. Кресна 14
Tел. +359 82 82 14 72
Факс +359 82 82 14 72
Електронна поща bsc@smebg.net
Страница в интернет www.bsc.smebg.net

 

 

 

 

EQA HELLAS S.A. е независим орган за сертифициране и инспекция, специализиран в областта на оценката на съответствието, одиторските услуги и сертифицирането на системи за управление и продукти. Неговата основна цел е да предоставя висококачествени акредитирани сертификационни услуги на предприятия и организации както от частния, така и от публичния сектор. Неговата мисия, освен предоставянето на надеждни акредитирани сертификационни услуги, е да гарантира удовлетвореността и очакванията на клиентите, като придава добавена стойност на своите продукти и услуги и да повиши конкурентоспособността на клиентите. EQA HELLAS SA е основана през 1999 и оттогава е предоставила услуги за сертифициране на повече от 3000 организации в Гърция и други европейски държави (като Италия, Кипър, Румъния и Албания) в широк спектър от индустриални и бизнес дейности, утвърждавайки EQA HELLAS SA като един от най-успешните и надеждни органи за сертифициране.

 

 

 

Акредитираните сертификационни услуги, предлагани от EQA HELLAS S.A., се отнасят за следните стандарти:

 1. Система за управление на качеството ISO 9001
 2. Система за управление на околната среда ISO 14001
 3. Системи за качество на храните
 4. Система за управление на безопасността на храните ISO 22000
 5. Международен стандарт за безопасност на храните IFS
 6. Глобален стандарт за безопасност на храните на BRC
 7. КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС
 8. Системи за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001/ ELOT 1801 / ISO 45001
 9. Система за управление на пътната безопасност ISO 39001
 10. Система за управление на доставчици на комуникационни услуги ELOT 1435
 11. Система за контрол на производството EN 1090
 12. Принципи – насоки за добри практики в разпространението на медицински изделия Y.A. 1348
 13. Международен стандарт за информационна сигурност ISO 27001
 14. Система за управление на енергията ISO 50001

 

Персоналът на EQA HELLAS S.A. са „крайъгълният камък“ на творческата еволюция и непрекъснатото усъвършенстване на компанията до момента. Нашите одитори, нашият персонал и нашите партньори съставляват екип от високообразовани и опитни професионалисти, обхващащи огромен брой бизнес области. Служителите на EQA HELLAS S.A. са специалисти в областите Машинно, Електрическо и Химическо инженерство, Химия, Компютърни и информационни технологии, Икономисти, Бизнес администрация и др.

 

Лице/а за контакт GEORGE RIZOPOULOS/ MARIA TSIMINAKI
Адрес 30 KALAMA POTAMOU Str., GR 15233 HALANDRI
Tел. +30 2106834012
Факс +30 2106850985
Електронна поща eqa@eqa.gr
Страница в интернет www.eqa.gr

 

 

 

Център за обучение по иновации (ITC) е организация за обучение и консултации, базирана в Палма де Майорка (Испания), която предлага широка гама от услуги по отношение на иновативни материали и услуги (подход R + D + I) за насърчаване на иновациите в обучението, предприемачеството и подкрепа за стартиращи фирми с фокус в сектора на туризма и услугите.

Центърът се намира в PARC BIT (ParcBit, Parc balear d’innovació tecnològica, www.parcbit.es), който е специализиран парк за насърчаване на иновациите в ИКТ за фирми и МСП, фокусиран главно върху тези от туристическия сектор. Неговата консолидация и опит му позволява да създаде специален отдел за научноизследователска и развойна дейност за разработване и изпълнение на иновационни проекти. Интердисциплинарният му екип от експерти е участвал и управлявал широк спектър от научноизследователски и развойни проекти и е изградил богат опит в мрежа с различни частни и публични организации: правителствени институции, технологични центрове и публични изследователски организации на местно, регионално, национално, европейско и международно ниво.

Центърът разчита на екип от служители с дългогодишен опит, много мотивирани и изпълнени с иновативни и креативни идеи, които могат не само да осигурят добри резултати, но и да дадат своя принос към устойчивостта и по-нататъшното използване на резултатите от проекта.

 

 

Лице/а за контакт Eduardo Linares Mata
Адрес Galileo Galilei U19. Parc Bit. 07121 – Palma de Mallorca, Spain
Tел. +34 871954777
Факс +34 625392169
Електронна поща elinares@innovationtc.es
Страница в интернет www.innovationtrainingcenter.es

 

 

PAIZ Konsulting Sp. z o.o. предоставя обучение и консултантски услуги за малки, средни и големи организации от 1997, фокусирайки се върху решения за повишаване на знанията и ефективна промяна в уменията, поведението и нагласите както на индивидуално, така и на организационно ниво. PAIZ е обслужила почти 10 000 служители от над 900 фирми от Полша и други европейски държави, които са участвали в нейните образователни събития.

Обучителите и консултантите на PAIZ са партньори на международната компания за обучение WILSON LEARNING, www.wilsonlearning.com, работеща в 31 страни по света. PAIZ е и партньор и едноличен представител в Полша на международната компания за обучение Barnes and Conti, www.barnesconti.com. Според проучване на независимия изследователски център DATA GROUP, PAIZ е включена сред 17-те обучителни фирми в Полша, най-препоръчвани от клиентите. PAIZ е носител и на наградата „Най-висококачествен доставчик на обучения“.

Фирмата е натрупала значителен опит в управлението на безвъзмездни средства от USAID (за организационно развитие и развитие на дейности за подпомагане на МСП), Световна банка (средства за Център за подкрепа на МСП, обучения и консултантски услуги за МСП), Британски фонд за ноу-хау, Полско-британски проект за предприятия (за развитие на предприемачеството) и Европейския структурен фонд (за развитие на човешките ресурси).

Най-актуалният опит в управлението на проекти и изследователски опит включва управление на проект с бюджет над 400 000 евро, отпуснат от Европейския социален фонд (EFS) и 5 ​​други EFS проекта с общ бюджет над 1 000 000 евро. PAIZ участва също и като партньор в два проекта за обучение през целия живот и един проект по програма Еразъм+. Опитът и включва администриране на проекти, проектиране и провеждане на образователни събития и дейности; провеждане на TNA; проектиране на TNA инструменти и инструменти за оценка; организиране на конференции и семинари.

Понастоящем PAIZ е партньор в 3 проекта по програма Еразъм+: „CultApp – Изживяване на добавена реалност в приложенията за културно наследство“, „DigiFind – Подобряване на цифровите умения за възрастни обучаеми от мебелната индустрия“. PAIZ е координатор на проект „ Система за подпомагане на разширено обучение (ELSS)“ по програма Еразъм+, който довежда до създаването на онлайн система, подпомагаща внедряването на умения на работното място чрез задачи за предварително обучение, обучение и пост обучение.

PAIZ е партньор и по проект Erasmus + KeySTART2Work, в който е разработен онлайн инструмент за оценка на „напречните“ компетенции.

 

Лице/а за контакт Rafal Wach
Адрес Poland, Czeremchowa St 21, 20-807 Lublin
Tел. +48 695 309 080
Факс
Електронна поща biuro@paiz.com.pl
Страница в интернет www.paiz.com.pl

 

 

 • R&DO, базиран в Никозия, Кипър, изследва, проектира, разработва и управлява:
  • Интегрирани ИКТ решения,
  • Уеб-базирани приложения и,
  • Корпоративни софтуерни системи.
 • Фирмата е специализирана в създаването на образователни онлайн платформи, насърчаващи, развитието на умения, по-специално сред млади и по-възрастни обучаващи се, допринасяйки за професионално обучение, с цел повишаване на заетостта, насърчаване на растежа и иновациите, подпомагане на различни сектори с акцент върху предприемачеството, нетехническите умения и ИКТ сектора.
 • Екипът на R&DO се състои от консултанти, ръководители на проекти, програмисти, старши разработчици, уеб дизайнери и притежава репутация за висококачествена работа и напредничево мислене.

 

 • Сред основните клиенти на R&DO са:
  • Benaki Phytopathological Institute (BPI), за проектиране и разработване на уебсайт и комуникационна стратегия, създаване на различни видеозаписи за разпространение в рамките на проекта Conops LIFE;
  • Militos Consulting SA, за дизайн на уебсайтове и кампании в рамките на европейски и търговски проекти и клиенти;
  • MSCOMM SA, за проектиране и създаване на онлайн платформи, поддържащи Global Entrepreneurship Week /Глобалната седмица на предприемачеството/ и culturallia.com;
  • The International Association to Save Tyre (AIST) проектиране, внедряване и изграждане на мрежови общности и разработване на платформи.
 • R&DO е партньор по различни проекти съфинансирани от ЕС, като отговаря главно за платформи за електронно обучение и интегрирани уебсайтове / уеб портали.
 • R&DO работи непрекъснато за развитието на иновативни идеи, под формата на решения и услуги, главно базирани на ИКТ.

 

 

Лице/а за контакт Mr. Stelios Anastasiou
Адрес 7 Michael Koutsofta, Building Mykonos 2, Office 102, Nicosia 2000 CYPRUS
Tел.
Факс
Електронна поща info@rndo.eu
Страница в интернет www.rndo.eu