Partnerzy

Izba Przemysłowo-Handlowa w Jambole (Yambol Chamber of Commerce and Industry – YCCI) to niezależna organizacja biznesowa non-profit działająca w której cele i zadania polegają na wspieraniu, promowaniu, reprezentowaniu i ochronie interesów gospodarczych przedsiębiorstw regionie Jambołu, głównie producentów i handlowców. YCCI ma 136 członków stałych i 960 członków stowarzyszonych i wszyscy oni pracują razem. YCCI jest jedną z największych izb regionalnych w Bułgarii. YCCI ma 7 ekspertów pracujących w pełnym wymiarze i ponad 30 ekspertów pracujących w niepełnym wymiarze. Przez 30 lat swojego istnienia YCCI z powodzeniem wkraczało w życie publiczne i społeczne regionu, wpływając na pozytywne zmiany i nastawienie swoich członków, partnerów i obywateli.

YCCI należy do EUROPE DIRECT i EEN. EEN to sieć na rzecz przedsiębiorczości, informacji i innowacji. W swoich działaniach główny akcent kładzie na promocję i przyspieszone wprowadzanie innowacji wśród przedsiębiorstw. Głównym celem „EUROPE DIRECT” jest rozpowszechnianie informacji o UE wśród obywateli oraz organizacja forów, prezentacji, seminariów i szkoleń.

YCCI prowadzi bardzo intensywne prace w zakresie przygotowania, zarządzania i realizacji projektów unijnych, takich jak: Współpraca Transgraniczna Bułgaria-Turcja, Program rozwoju obszarów wiejskich, Program operacyjny Zdolności administracyjne, PO Rozwój zasobów ludzkich, wspólny program operacyjny dla basenu Morza Czarnego. W ramach tego programu YCCI z sukcesem przygotowała i zrealizowała ponad 60 projektów, w 23 z nich YCCI pełniła rolę koordynatora.

YCCI posiada własne licencjonowane centrum kształcenia zawodowego z 32 zawodami i 37 kierunkami. Każdego roku około 1200 osób otrzymuje dyplomy ukończenia różnych kursów.

Jako partner społeczny YCCI jest stałym i konstruktywnym uczestnikiem organów publicznych gmin regionu – rady partnerstwa społecznego, rady rozwoju społeczno-gospodarczego, innych rad ukierunkowanych na rozwój miasta i regionu.

Organizacja działa na rzecz zwiększenia konkurencyjności, kompetencji, umiejętności i wiedzy lokalnych firm i przedsiębiorców poprzez informowanie ich o aktualnych tematach ekonomicznych i społecznych poprzez seminaria, szkolenia, warsztaty, okrągłe stoły, fora dyskusyjne itp. YCCI zapewnia łatwy i szybki dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji i porad dotyczące możliwości i wymogów administracyjnych potrzebnych do rozpoczęcia nowej działalności i/lub rozwinięcia istniejącej. YCCI zapewnia szeroką gamę usług wsparcia biznesowego, obejmującą kwestie finansowe, IT, ochrona środowiska, ekoenergia, relacje publiczno-prywatne, standardy i zarządzanie jakością, opracowywanie i zarządzanie projektami, nieformalne inicjatywy szkoleniowe, nawiązywanie kontaktów biznesowych, mentoring itp.

 

Osoba do kontaktu Daniela Ilcheva
Adres Bulgaria, Yambol 8600, 1 Rakovski str.
T. 0035946662939
F. N/A
E. yccibg@gmail.com
Strona WWW http://www.yccibg.com/

 

 

Militos Consulting SA (19 lat działalności) to wyjątkowa, dynamiczna i innowacyjna firma doradcza 360° o silnym europejskim profilu, międzynarodowym doświadczeniu i wielu wyróżnieniach w świadczeniu zintegrowanych i przełomowych usług doradczych w szerokim spektrum dziedzin, takich jak grywalizacja i aplikacje cyfrowe, wzmacnianie umiejętności, kształcenie w zakresie przedsiębiorczości, kształcenie i szkolenie zawodowe (VET), komunikacja, budowanie społeczności i podnoszenie świadomości, zarządzanie wydarzeniami, innowacje społeczne, kultura itp.

Uczestnicząc jako lider lub partner w 60 projektach i działaniach finansowanych przez UE, Militos zdobył solidne doświadczenie w zarządzaniu projektami złożonymi i na dużą skalę, a także dogłębne zrozumienie polityk europejskich. Militos ma doświadczenie w konceptualizacji, opracowywaniu i obsłudze nowych i zrównoważonych schematów przedsiębiorczości, metodologii szkolenia trenerów, interaktywnych narzędzi e-learningowych, wciągających gier online i aplikacji mobilnych.

Militos posiada bogate doświadczenie i wiedzę z zakresu mobilizowania społeczności, budowania sieci kontaktów, projektowania, zarządzania i wdrażania wymagających wydarzeń i kampanii na dużą skalę.

Ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich 7 lat Militos zorganizował ponad 185 wielowymiarowych wydarzeń i akcji upowszechniających z udziałem ponad 65 000 uczestników, otrzymując wiele wyróżnień za jakość swoich usług, innowacyjne treści, efektywność i wpływ działań komunikacyjnych, w tym 2 nagrody europejskie (DG AGRI), tj. Special Public CAP Award za najszerszy zasięg w Europie (1. miejsce) oraz nagroda EU CAP za innowacyjną komunikację (3. miejsce) za projekt LLP na rzecz promowania przedsiębiorczości rolnej. Militos posiada multidyscyplinarny zespół 10 osób, dużą sieć zewnętrznych ekspertów i ponad 350 synergii na całym świecie.

 

Osoba do kontaktu Kyriakos Lingas
Adres 335 Acharnon str., 11145 Athens, Greece
T. +30 210 6772129
F. +30 210 6772116
E. lingas@militos.org
Strona WWW www.militos.org

 

 

Centrum Wspierania Biznesu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Ruse (BSCSME – Ruse) zostało zarejestrowane w styczniu 1996 roku jako organizacja pozarządowa o charakterze non-profit. Głównym celem jest wspieranie wszelkimi dostępnymi środkami biznesu w Bułgarii Północno-Środkowej, w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach z regionu oraz stymulowanie ich rozwoju, a także koordynowanie, włączanie i uzupełnianie działalności wszystkich tych organizacji, jak również struktur je wspierających, oraz nawiązywanie kontaktów na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

BSC SME wzmacnia kontakty zorientowane na normalną komunikację między organizacjami i strukturami, pomagając małym i średnim przedsiębiorstwom na poziomie lokalnym, a także między nimi i podobnymi firmami z innych regionów kraju i zagranicy. Odgrywa ważną rolę w ułatwianiu kontaktów pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami a ww. strukturami i organizacjami w zakresie definiowania problemów, wsparcia informacyjnego i wskazówek, czy też rozwiązywania w samym Centrum problemów w przypadku ich wystąpienia.

 

BSCSME wspiera MŚP poprzez mentoring, poszukiwanie dostępu do finansowania i wsparcie internacjonalizacji. Jest gospodarzem jednego z punktów sieci Enterprise Europe Network w Bułgarii. Koordynuje międzynarodową grupę roboczą EUSDR PA9 ds. Kreatywności i przedsiębiorczości. Organizacja jest inicjatorem i twórcą regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji Regionu Północno-Centralnego Bułgarii oraz członkiem regionalnych grup konsultacyjnych i komitetów związanych z rozwojem otoczenia gospodarczego i wsparciem innowacji.

Członkostwo:

 1. Członek Grupy Sterującej ds. Strategii Dunaju dla obszaru priorytetowego 8 „Wspieranie ich konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym rozwoju klastrów”;
 2. Członek Grupy Sterującej ds. Strategii Dunaju dla obszaru priorytetowego 9 „Inwestowanie w ludzi i umiejętności”;
 3. Członek grupy sektorowej „Turystyka i dziedzictwo kulturowe” sieci Enterprise Europe Network;
 4. Członek grupy sektorowej „Przemysły kreatywne” sieci Enterprise Europe Network.

 

Osoba do kontaktu Mrs. Iliana Draganova and Mr. Ivaylo Hristoforov
Adres Bulgaria, Ruse 7000, 14 Kresna Str.
T. +359 82 82 14 72
F. +359 82 82 14 72
E. bsc@smebg.net
Strona WWW www.bsc.smebg.net

 

 

 

 

EQA HELLAS S.A. jest niezależną jednostką certyfikującą i inspekcyjną specjalizującą się w zakresie oceny zgodności, usług audytorskich oraz certyfikacji systemów zarządzania i produktów. Głównym celem firmy jest świadczenie wysokiej jakości akredytowanych usług certyfikacyjnych dla przedsiębiorstw i organizacji z sektora prywatnego i publicznego. Jej misją, poza świadczeniem wiarygodnych akredytowanych usług certyfikacyjnych, jest zapewnienie satysfakcji i oczekiwań klientów, tworzenie wartości dodanej do ich produktów i usług oraz zwiększanie konkurencyjności klientów. EQA HELLAS S.A. została założona w 1999 roku i od tego czasu świadczyła swoje usługi certyfikacyjne dla ponad 3000 organizacji w Grecji i innych krajach europejskich (takich jak Włochy, Cypr, Rumunia i Albania) dla wielu firm z branży przemysłowej i biznesowej, stając się jedną z najbardziej skutecznych i niezawodnych jednostek certyfikujących.

 

 

 

Akredytowane usługi certyfikacyjne oferowane przez EQA HELLAS S.A. uwzględnaiją następujące standardy:

 1. System Zarządzania Jakością ISO 9001
 2. System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
 3. Systemy jakości żywności
 4. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000
 5. Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności IFS
 6. Globalny Standard Bezpieczeństwa Żywności BRC
 7. Codex Alimentarius
 8. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001 / ELOT 1801 / ISO 45001
 9. System zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego ISO 39001
 10. System zarządzania dostawcami usług komunikacyjnych ELOT 1435
 11. System kontroli produkcji EN 1090
 12. Zasady – Wytyczne dobrych praktyk w dystrybucji wyrobów medycznych Y.A. 1348
 13. Międzynarodowa norma bezpieczeństwa informacji ISO 27001
 14. System Zarządzania Energią ISO 50001

Pracownicy EQA HELLAS S.A. stanowią „kamień węgielny” dotychczasowej ewolucji twórczej i ciągłego doskonalenia Spółki. W szczególności nasi Audytorzy, nasi pracownicy i nasi partnerzy to zespół wysoko wykształconych i doświadczonych profesjonalistów, obejmujący wiele dziedzin biznesowych. Pracownicy EQA HELLAS S.A. wywodzą się z dziedzin inżynierii mechanicznej, elektrycznej i chemicznej, chemii, informatyki, ekonomii, administracji biznesu itp.

 

Osoba do kontaktu GEORGE RIZOPOULOS/ MARIA TSIMINAKI
Adres 30 KALAMA POTAMOU Str., GR 15233 HALANDRI
T. +30 2106834012
F. +30 2106850985
E. eqa@eqa.gr
Strona WWW www.eqa.gr

 

 

 

Innovation Training Centre (ITC) to organizacja szkoleniowo-doradcza z siedzibą w Palma de Mallorca, która oferuje szeroki zakres usług dotyczących innowacyjnych materiałów i usług (podejście B + R + I) w celu promowania innowacji w nauce, przedsiębiorczości i wsparcia dla start-upów ze szczególnym uwzględnieniem sektora turystycznego i usługowego.

Ma siedzibę w PARC BIT (ParcBit, Parc balear d’innovació tecnològica, www.parcbit.es), specjalnym parku na rzecz innowacji w zakresie ICT dla firm i MŚP, głównie z sektora turystycznego. Konsolidacja i doświadczenie organizacji w nim działających pozwoliło stworzyć specjalny dział badawczo-rozwojowy do opracowywania i wdrażania projektów innowacyjnych. Jego interdyscyplinarny zespół ekspertów brał udział w wielu projektach badawczo-rozwojowych i zarządzał nimi oraz zdobył duże doświadczenie w tworzeniu sieci kontaktów z różnymi organizacjami prywatnymi i publicznymi: instytucjami rządowymi, centrami technologicznymi i publicznymi organizacjami badawczymi na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Zespół ITC obejmuje pracowników w średnim wieku, a także starszych, bardzo zmotywowanych i pełnych innowacyjnych i kreatywnych pomysłów, które mogą nie tylko zapewnić dobre rezultaty, ale także dalsze wykorzystanie wyników projektu.

 

Osoba do kontaktu Eduardo Linares Mata
Adres Galileo Galilei U19. Parc Bit. 07121 – Palma de Mallorca, Spain
T. +34 871954777
F. +34 625392169
E. elinares@innovationtc.es
Strona WWW www.innovationtrainingcenter.es

 

 

PAIZ Konsulting Sp. z o.o. jest dostawcą szkoleń i usług doradczych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Firma działa od 1997 roku. Do tej pory prawie 10 000 pracowników z ponad 900 firm z całej Polski i innych krajów europejskich wzięło udział w wydarzeniach edukacyjnych realizowanych przez PAIZ.

Trenerzy i konsultanci PAIZ są partnerami międzynarodowej firmy szkoleniowej WILSON LEARNING, www.wilsonlearning.com, działającej w 31 krajach świata. PAIZ jest również partnerem i jedynym przedstawicielem w Polsce międzynarodowej firmy szkoleniowej Barnes and Conti, www.barnesconti.com. W badaniach przeprowadzonych przez niezależny ośrodek badawczy DATA GROUP  firma znalazła się wśród 17 firm szkoleniowych z całej Polski polecanych przez klientów. Firma otrzymała również certyfikaty „Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości”.

PAIZ posiada duże doświadczenie w zarządzaniu środkami pomocowymi z USAID, Banku Światowego, brytyjskiego Know How Fund oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze doświadczenia w zarządzaniu projektami i działalności badawczej obejmuje zarządzanie 6 projektami finansowanymi z EFS. Firma uczestniczyła również jako partner w dwóch projektach w ramach programu Lifelong Learning i jednym w ramach programu Erasmus+.

Doświadczenie PAIZ obejmuje: zarządzanie projektami, projektowanie i realizowanie działań i wydarzeń edukacyjnych; prowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych; projektowanie narzędzi do badania potrzeb szkoleniowych oraz narzędzi do ewaluacji; organizowanie konferencji i seminariów.

PAIZ jest obecnie partnerem w 3 projektach Erasmus+: „ mindtheDATA – Creating a data protection culture among SMEs”, “CultApp – Experiencing Augmented Reality on Cultural Heritage Applications”, “DigiFind – Enhance Adult Learners Digital Skills for Furniture Industry”. PAIZ był koordynatorem projektu “Extended Learning Support System (ELSS)”, w ramach którego powstał system online wspomagający wdrażanie umiejętności w miejscu pracy poprzez zadania przed, w trakcie i po wydarzeniu edukacyjnym.

PAIZ był również partnerem w KeySTART2Work – projekcie Erasmus+, w ramach którego powstało narzędzie online do samoooceny kompetencji przekrojowych.

 

 

Osoba do kontaktu Rafal Wach
Adres Poland, Czeremchowa St 21, 20-807 Lublin
T. +48 695 309 080
F.
E. biuro@paiz.com.pl
Strona WWW www.paiz.com.pl

 

 

 • R&DO z siedzibą w Nikozji na Cyprze prowadzi badania, projektuje, rozwija i zarządza:
  • zintegrowanymi rozwiązaniami teleinformatycznymi,
  • aplikacjami internetowymi oraz
  • systemami oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 • Firma specjalizuje się w internetowych platformach edukacyjnych, wspierających w szczególności rozwój umiejętności młodych i dorosłych osób uczących się, przyczyniając się do szkolenia zawodowego pod kątem zdolności do zatrudnienia, promując wzrost i innowacje, wspierając różne sektory, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, umiejętności miękkich i sektora ICT. The R&DO team is formed by Consultants, Project Managers, Programmers, Senior Developers and Web Designers and has gained a reputation for high-quality work and forward thinking.
 • Zespół R&DO, składający się z konsultantów, kierowników projektów, programistów, starszych programistów i projektantów stron internetowych, zyskał reputację dzięki wysokiej jakości pracy i myśleniu przyszłościowemu.

 

 • Do głównych klientów komercyjnych R&DO należą:
  • Instytut Fitopatologiczny Benaki (BPI) – projekt i rozwój strony internetowej i strategii komunikacyjnej, produkcję różnych filmów upowszechniających w ramach projektu Conops LIFE;
  • Militos Consulting SA – projektowanie stron internetowych i prowadzenie kampanii w ramach projektów unijnych i komercyjnych oraz wśród klientów;
  • MSCOMM SA – projektowanie i produkcję platform internetowych wspierających Światowy Tydzień Przedsiębiorczości oraz culturallia.com;
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Na Rzecz Ocalenia Tyru (AIST) projektowanie i budowanie społeczności sieciowej i rozwój platformy.
 • R&DO is a direct partner to various co-funded EU Projects, being responsible mainly for e-learning platforms and integrated websites/web portals.
 • R&DO aims at continuous development of innovative ideas in the form of Solutions and Services, mainly based on ICT.

 

 

Osoba do kontaktu Mr. Stelios Anastasiou
Adres 7 Michael Koutsofta, Building Mykonos 2, Office 102, Nicosia 2000 CYPRUS
T.
F.
E. info@rndo.eu
Strona WWW www.rndo.eu